Bestyrelse & Vedtægter mm.

Logo VF Birte Mølgaard 2016

På generalforsamlingen 18/3 2019 genvalgtes Birte Mølgaard og Johs. Thomsen for 2 år. Som suppleant nyvalgtes Inger Hall-Nørgaard, og som revisor Tove Nydam Hansen. Kontingent fastsattes til 100 kr for 2020.

På generalforsamlingen 12/3 2018 genvalgtes Dorthe Møller Christensen for to år. Som suppleant genvalgtes Minna Schiøtte. Margrethe Berg genvalgtes til revisor. Kontingent for 2019 fastsattes til 100 kr.

På generalforsamlingen 20/3 2017 genvalgtes Birte Mølgaard og Johs. Thomsen for to år. Som suppleant genvalgtes Minna Schiøtte. Margrethe Berg genvalgtes til revisor. Kontingent for 2018 fastsattes til 100 kr.

På generalforsamlingen 15/3 2016 genvalgtes Johs. Thomsen, Birte Mølgaard for et år, Dorthe Møller Christensen blev nyvalgt for to  år. Som suppleant genvalgtes Minna Schiøtte. Margrethe Berg genvalgtes til revisor. Kontingent for 2017 fastsattes til 200 kr. Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende med Johs. Thomsen som formand, Birte Mølgaard som næstformand og Dorthe Møller Christensen som kasserer.

Hvis du ønsker at blive medlem af foreningen, indbetaler du årskontingentet på foreningens konto: 9318 0007441215,  – og så er det smart, hvis du sender dit navn og din adresse til formanden og/eller kassereren.

 

Ønsker du at stå på maillisten og modtage vore nyhedsbreve om fortællearrangementer, sender du blot en mail til formanden. Du kan altid blive slettet igen, når du ønsker det.

Om fortællekredsens privatdatapolitik kan du læse her og her.

Vedtægter for foreningen

Viborg Fortællekreds

 § 1

Navn og hjemsted

Viborg Fortællekreds.

Foreningens hjemsted er Viborg Kommune.

§ 2.

Foreningens formål

Foreningens formål er at skabe rum og mulighed for, at medlemmerne kan opleve glæden ved at fortælle, samt dygtiggøre sig i mundtlig fortælling. Dette kan bl.a. ske gennem interne fortælleaftener og –dage, samt ved afholdelse af interne kurser og deltagelse i andre kurser, der virker fremmende for foreningens samlede formål. Formålet er også at udbrede kendskabet til den mundtlige fortælletradition og foreningens arbejde. Det kan bl.a. ske ved at samarbejde med andre foreninger af lignende karakter og deltage i eller afholde offentlige arrangementer, kurser/workshops og lign. i fortællekunst.

§ 3.

Optagelse af medlemmer

Som medlem af foreningen kan optages enhver, der ønsker at støtte foreningens kulturelle formål.

 § 4.

Foreningens ledelse

Foreningen ledes af en bestyrelse på 3 medlemmer, som vælges på generalforsamlingen. Valgperioden er 2 år. På valg i ulige år 1 medlem af bestyrelsen, i lige år 2 medlemmer af bestyrelsen. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og kasserer. Der afholdes mindst et bestyrelsesmøde i henholdsvis foråret og efteråret. Generalforsamlingen vælger desuden 1 suppleant til bestyrelsen og 1 revisor. Valgperioden for disse er 1 år. Suppleanten må gerne deltage i bestyrelsens arbejde, og indtræder denne formelt i bestyrelsen, er vedkommende medlem af bestyrelsen i hele det ordinære bestyrelsesmedlems valgperiode.

§ 5.

Generalforsamling

Generalforsamlingen, som er foreningens højeste myndighed, indkaldes ved almindeligt brev eller e-mail og bekendtgøres på foreningens hjemmeside. Der indkaldes med mindst 3 ugers og højst 2 måneders varsel. Stemmeberettiget er ethvert medlem, der har betalt kontingent. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts med en dagsorden, der skal omfatte mindst:

1. Valg af dirigent og referent

2. Bestyrelsens beretning fremlægges til godkendelse/forkastelse.

3. Regnskabet fremlægges til godkendelse/forkastelse.

4. Fastsættelse af årlig kontingent, der dækker regnskabsåret.

5. Planer / ønsker for det kommende års aktiviteter

6. Behandling af indkomne forslag. Skal være formanden i hænde senest 8 dage inden generalforsamlingen.

7. Valg af bestyrelse.

8. Valg af suppleant til bestyrelsen for 1 år og valg af revisor for 1 år.

9. Eventuelt.

Ekstraordinær generalforsamling holdes, når det skriftligt forlanges af et flertal af bestyrelsen eller 1/10 af medlemmerne. I så tilfælde skal den ekstraordinære generalforsamling indkaldes senest en uge efter, at bestyrelsen har fået anmodningen i hænde.

 § 6.

Tegningsret og hæftelse

For foreningens forpligtelser hæfter alene foreningens formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse for foreningens eventuelle gæld. Bestyrelsen sørger for, at foreningens fulde navn oplyses, når der indgås aftaler på foreningens vegne. Foreningen tegnes af formand og kasserer.

 § 7.

Regnskab og revision

Foreningens regnskabsår er fra 1.januar til 31. december. Regnskabet revideres af en på generalforsamlingen valgt revisor.

 § 8.

Vedtægtsændringer

Vedtægtsændringer foretages på generalforsamlingen og kræver et flertal på 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede. Forslag til ændring af vedtægter skal fremgå af indkaldelse til generalforsamling.

 § 9.

Foreningens opløsning

Opløsning af foreningen kan foretages ved to på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 3 ugers mellemrum. Ved den første af disse kræves 2/3 flertal af de fremmødte medlemmer, ved anden generalforsamling kræves simpelt flertal. Ved foreningens opløsning må ingen del af dens formue tilfalde medlemmerne. Formuen anvendes efter bestyrelsens afgørelse til kulturelle formål i Viborg Kommune, først og fremmest sådanne, som er nært beslægtede med foreningens formål.

Vedtaget på stiftende generalforsamling d. 25. april 2012.

Referent: Johs.Thomsen